?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Рекомендации к проекту Положения "про здійснення релігійної опіки в установах Державної пенітенціа
bocharovtuz

№п\п

РЕДАКЦІЯ ЗАЗНАЧЕНА В ПРОЕКТІ

РЕДАКЦІЯ ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

І

ІІ

ІІІ

IV

1

1.3. Керівництво та персонал органів й установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДПТС України забезпечують неприпустимість дискримінації на расовому, мовному, релігійному чи буд-якому іншому ґрунті, зберігають принцип поваги до релігійних переконань та моральних засад осіб, позбавлених волі. Вони створюють обстановку, в якій компетентні та акредитовані представники релігійних організацій могли б здійснювати релігійну опіку на ефективній, регулярній та добровільній основі.

У формулюванні «Вони створюють обстановку, в якій компетентні та акредитовані представники релігійних організацій могли б здійснювати релігійну опіку на ефективній, регулярній та добровільній основі», видалити терміни «компетентні», «акредитовані», «ефективній», «регулярній» та «добровільній».

В проекті Положення не наведено тлумачення термінів «компетентні», «акредитовані», «ефективній», «регулярній» та «добровільній». Також не наведено механізмів визначення чи підпадає особа представника релігійної організації під ці терміни.

Це положення є дискримінаційним по відношенню до окремих конфесій. Зокрема для релігійних представників, які вже роками здійснюють релігійні обряди в установах виконання покарань, без будь-якої попередньої підготовки. Тепер їм прийдеться десь проходити навчання. З іншого боку не зрозуміло, чому для проведення релігійних обрядів в звичайній протестантській Церкві для священнослужителя не потрібно ні якого  додаткового навчання, а якщо він піде до засуджених, то вже необхідно проходження «кандидатами навчання і набуття ними базового рівня компетентності» (пункт 2.2.2.) .

2

1.5. Режимні заходи та заходи безпеки під час індивідуальної зустрічі утримуваної особи з компетентним представником релігійної конфесії не повинні порушувати конфіденційний характер такої зустрічі.

Видалити формулювання «компетентним».

Документ не містить порядку визначення компетентності, та змісту цього терміну.

3

1.7. Релігійні представники не повинні займатися ані агресивною місіонерською роботою або прозелітизмом, ані проповідувати ненависть, релігійний фанатизм чи насильство.

Видалити формулювання «агресивною місіонерською роботою або прозелітизмом» та «релігійний фанатизм».

В документі на законодавстві відсутні чіткі визначення цих термінів.

4

2.1.1. Дбає про регулярне навчання співробітників установи щодо дотримання міжнародних стандартів з прав людини при поводженні із ув'язненими/засудженими, зокрема, прав на свободу віросповідання.

Змінити фразу «Дбає» на формулювання «Забезпечує».

«Дбає» - розмитий термін, зміст якого є доволі розширений. З іншого боку навчання пенітенціарного персоналу – один із обов’язків відповідної служби ДПтС України.  

2.1.3. Встановлює стандартну процедуру для звернення утримуваної особи з проханням про індивідуальну зустріч з представником своєї конфесії.

Пункт 2.1.3. – видалити.

Така процедура, має бути затверджена на рівні Центрального апарату ДПтС України. Це зменшить можливість зловживань.

5

2.1.5. Доводить до відома представників релігійних організацій вимоги встановленого режиму виконання покарань згідно законодавства, сприяє їх безпеці під час перебування в установах.

Змінити фразу «сприяє» на формулювання «забезпечує».

Забезпечення безпеки представників громадськості, прямий обов’язок адміністрацій пенітенціарних установ.

6

2.1.7. Відповідальна за те, щоб запобігати виникненню неформальних груп,  як серед співробітників адміністрації, так і в середовищі ув'язнених, що дискримінують представників меншин.

Пункт 2.1.7. – можна видалити.

Цей пункт позбавлений реального практичного змісту. Подібні норми вже містять інші НПА, що регламентують роботу пенітенціарних установ. Навіть в самому проекті Положення, в пункті 1.3. З іншого боку виникає питання – «А що формальним групам можна дискримінувати представників меншин?»

7

2.1.8. Сприяє звільненню з роботи, у визначені дні, на час вшанування релігійних свят для осіб кожної релігійної групи. При цьому засудженні не мають права, посилаючись на свої релігійні переконання, відхилятися від виконання своїх обов’язків, а також встановлених вимог режиму відбування покарання. Участь утримуваних в релігійних заходах можлива лише на добровільних засадах.

Змінити формулювання «Сприяє» на «забезпечує». Фразу «При цьому засудженні не мають права, посилаючись на свої релігійні переконання, відхилятися від виконання своїх обов’язків, а також встановлених вимог режиму відбування покарання»  - видалити.

Це положення містить диспозитивні твердження, що створюють протиріччя. З одного боку засуджені можуть бути звільнені з роботи, з іншого – ні, адже робота – це одна з вимог режиму відбування покарання. З іншого боку не зрозуміло, чому приміром для реалізації права на освіту, на доступ до медичної допомоги – засудженим дозволяється не працювати, а для реалізації права на сповідування релігії – ні. А для виключення можливостей маніпуляцій, адміністрація пенітенціарної установи, має якісно виконувати пункт 2.1.2 запропонованого проекту Положення.

8

2.2.2. Систематична релігійна опіка в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДПтС України здійснюється лише на підставі договору про співробітництво, який підписується керівним органом релігійної конфесії та керівництвом ДПтС України, після проходження кандидатами навчання і набуття ними базового рівня компетентності щодо функціонування пенітенціарної системи України.

Формулювання «після проходження кандидатами навчання і набуття ними базового рівня компетентності щодо функціонування пенітенціарної системи України» - це принципово важливо!

Проект Положення не містить а ні бланкетних норм, а ні будь-якого роз’яснення щодо процедури та методів проходження навчання, не наведено переліку освітніх закладів, що можуть надавати таку підготовку. А також не наведено механізмів визначення набуття особою «базового рівня компетентності щодо функціонування пенітенціарної системи України».

9

2.2.3. Релігійній організації для акредитації своїх компетентних представників в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДПтС України необхідно надати в територіальний орган:
- прохання на ім’я начальника територіального органу ДПтС України від керівництва релігійної організації;
- копії уставу релігійної організації та свідоцтва про реєстрацію;
- відомості про склад та адресу керуючого  органу релігійної організації;
- відомості про представників організації, яким доручається проведення релігійної опіки та копії їх паспортів.

Фразу «компетентним» - видалити. Формулювання «відомості про представників організації, яким доручається проведення релігійної опіки та копії їх паспортів», замінити на «відомості про представників організації, яким доручається проведення релігійної опіки, а саме – прізвища, ім’я та по батькові та копії першої сторінки їх паспортів».

Необхідно встановити вичерпний перелік документів.

10

2.2.6. Вхід та вихід представників релігійних організацій в установи пенітенціарної системи супроводжується режимний відділом (черговою частиною). Також режимний відділ, в межах, які дозволені заходами безпеки, сприяє безперешкодному виходу тих засуджених, які бажають брати участь в релігійних відправах.

Замінити формулювання «сприяє» на «забезпечує». Замінити фразу «режимний відділом (черговою частиною)» та «режимний відділ» на « Відділ режиму і охорони»

«Режимного відділу» - не має в структурі пенітенціарного персоналу.

11

2.2.9. Проведення релігійних обрядів не повинно порушувати розпорядок дня в установах чи утискати права інших людей, які відбувають покарання.

Видалити формулювання «не повинно порушувати розпорядок дня в установах».

Це твердження вступає в протиріччя з Європейськими тюремними правилами «29.     1. Следует уважать свободу мысли, совести и религии заключенных.

    2. Внутренний режим, насколько это возможно, должен быть организован таким образом, чтобы давать заключенным возможность исповедовать свою религию и веру, посещать службы или собрания, проводимые получившими соответствующее разрешение представителями таких религий или верований».

З іншого боку таке формулювання створює ризики для зловживань з боку адміністрацій пенітенціарних закладів.

12

2.2.13. Проповідь ненависті, насильства або практика шкідливих для інших ритуалів, промови або поведінка, які складають загрозу безпеки, захисту або нормальній роботі установи – заборонені.

Видалити формулювання «практики шкідливих для інших ритуалів»  та «нормальній роботі установи».

Зазначені терміни не розтлумачені в законодавстві. Ця норма створює ризики для зловживань.

13

2.2.14. Порушення принципів 1.6, 1.8, 2.2.9, 2.2.10, а також  2.2.13 може бути підставою для відмови релігійному представникові у подальшому відвідувати пенітенціарні установи.

Пункт «1.8» - видалити. До пункту додати фразу «Відмова, має містити детальний опис обґрунтування та підстав, на яких вона базується та в п’яти денний термін має надсилатись керуючому  органу релігійної організації, за підписом начальника пенітенціарної установи».

Пункту «1.8» не має в проекті Положення.

14

2.3. Питання часткової оплати праці офіційного компетентного представника релігійної конфесії, що здійснює релігійну опіку в установах ДПтС України на регулярній основі, може бути вирішено на підставі окремої угоди між керівним органом релігійної конфесії та відповідним державним органом. У цьому випадку відповідні виплати релігійній конфесії здійснюватиме цей державний орган.

Пункт 2.3 – необхідно видалити.

Проект Положення не містить опису механізмів визначення суб’єкта (представника релігійної конфесії), який отримуватиме часткову оплату праці. Не наведено принципів за якими він обиратиметься (конкурс, тендер тощо). Немає і бланкетної норми. Це створює ризик зловживань та проявів корупції.

15

3. ДУШПАСТИРСЬКА РАДА.

3.1. З метою врегулювання взаємодії з релігійними організаціями при центральному апараті ДПтС України створюються Душпастирська Рада  офіційних представників конфесій, які здійснюють систематичну релігійну опіку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДПтС України на підставі пункту 2.2.2.


3.2. При територіальних органах ДПтС України створюються місцеві Душпастирські Ради, в які входять вповноважені представники кожної з релігійних конфесій, що активно співпрацюють з установами ДПтС України на даній території.

Необхідно визначити механізм створення консультативно-дорадчого органу, детальніше прописати його повноваження  та завдання.